doc. dr Jelena Jerinić

Predmeti:

• Upravno pravo
• Ustavno pravo


Doc. dr Jelena Jerinić
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OBRAZOVANJE

2011  Doktor pravnih nauka
Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
Doktorska disertacija: Sudska kontrola uprave u našem i uporednom pravu
Odbranjena pred komisijom u sastavu: Prof. dr Vesna Rakić-Vodinelić (predsednica Komisije);
Prof. dr Zoran Tomić; Prof. dr. Bogoljub Milosavljević (mentor)
2004 LL.M. in Comparative Public Law and Good Governance
Pravni fakultet Univerziteta u Utrehtu (Holandija)
Summa cum laudae
Magistarska teza (na engleskom jeziku): Comparative Setting for a Serbian Ombudsman
Mentor: Prof. G.H. Addink
 2001-2002 Beogradska otvorena škola – Glavni program
 2002 Diplomirani pravnik
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

 

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Zaposlenje
2005 – danas  Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
- 2011. godine izabrana u zvanje docentkinje za užu nauču oblast Upravno pravo sa Ustavnim pravom i Pravom lokalne samouprave
- članica Veća za postdiplomske studije
- članica Komisije za nostrifikaciju
- sekretarka časopisa Pravni zapisi 
2004 – 2006 Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), nacionalna asocijacija lokalnih vlasti vođa Tima za zastupanje
2002 – 2003 Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije – sekretarka Republičke izborne komisije
2001 – 2002 Građanske inicijative – asistentkinja na Programu demokratije
   
Drugo relevantno profesionalno iskustvo
2013 – danas Članica Grupe nezavisnih eksperata za Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Evrope (Group of independent experts on the European Charter of Local Self-government, CLRAE)
(od 2007-2013 zamenica člana)
2013 – danas Članica Evropske grupe za javno pravo (European Group for Public Law (EGPL)) – po pozivu
2012 – danas Kourednica časopisa za javnu politiku Polis, zajedničke publikacije PALGO centra i Stalne konferencije gradova i opština
2007 – danas Saradnica PALGO Centra, trenutno članica Izvršnog odbora
avg 2007 - feb 2009 Vlada Srbije – Program godišnjeg operativnog planiranja – konsultantkinja/mentorka za ministrastva prvde i državne  uprave i lokalne samouprave
nov 2006 - dec 2007 Viša savetnica za javne politike Stalne konferencije gradova i opština
sept 2006 – danas Smart Kolektiv (Beograd), konsultantkinja na projektima međusektorske saradnje, članica Upravnog odbora
2006 – 2008 Individualna članica (posmatrač) Mreže instituta o škola za javnu upravu u Centralnoj i Istočnoj Evropi (NISPAcee)
2004 – danas Sertifikovana trenerica i konsultantkinja na programima i projektima domaćih i međunarodnih organizacija iz oblasti lokalne samouprave, upravnog prava i javnog zastupanja
   
Angažovanje na projektima (izbor)
nov 2014 - jan 2015 eskpertkinja na izradi Situacione analize stanja lokalne samouprave u Srbiji, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
nov - dec 2014 ekspertkinja Misije OEBS u Srbiji – podrška Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u izradi dva modela decentralizacije za izradu Strategije decentralizacije Republike Srbije
2014 Viši ekspert (Senior Expert), Projektni fond za institucionalni razvoj (PROFID), Uporedna analiza pravnog okvira i dobre prakse u oblasti matičnih registara kao osnov za dalja unapređenja u ovoj oblasti u Republici Srbiji
2014 Viši ekspert za obuku (Senior Expert for Training), Projektni fond za institucionalni razvoj (PROFID), Jačanje kapaciteta institucija uključenih u Nacionalni savet za decentralizaciju i predstavnika lokalnih vlasti u implementaciji principa supsidijarnosti i procesa decentralizacije u Evropskoj uniji i Republici Srbiji
nov – dec 2013 Ekspertkinja Misije OEBS u Srbiji – podrška Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave u pripremi akcionog plana za izradu Strategije decentralizacije Republike Srbije
apr – jun 2013 Nacionalna ekspertkinja za izradu Analitičke studije o funkcionisanju lokalnih skupština u Srbiji – Program UNDP u Srbiji, Projekat Jačanje nadzorne funkcije i transparentnosti parlamenta
sept 2012–maj 2013 Istraživačica, Projekat Gutenberg – Procena uticaja i izrada propisa u Evropi: uporedna perspektiva (Impact assessment and the making of regulation in Europe: a comparative perspective), University College London
avg 2009–dec 2012 Program podrške opštinama (Municipal Support Programme IPA 2007), MSP IPA 2007 – Dobra lokalna uprava, planiranje i obavljanje usluga – ekspertkinja za lokalnu samoupravu (u toku celog trajanja Programa); evaluatorka projekata u okviru grant šeme Exchange 3 (april 2010); ex post evaluacija programa Exchange 1 i 3 (sept-dec 2012)

 

BIBLIOGRAFIJA (izbor)

Monografije

Autorka
-    Sudska kontrola uprave, Beograd, Pravni fakultet Univerziteta Union: Službeni glasnik, 2012.

Koautorka

-    MILOSAVLJEVIĆ, Bogoljub, JERINIĆ, Jelena, DAMJANOVIĆ, Dušan, Decentralizacija i primena principa supsidijarnosti u Evropi i Srbiji: vodič. Beograd, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2014.

-    MILOSAVLJEVIĆ, Bogoljub, JERINIĆ, Jelena, KEC, Aksel G, Modeli organizacione strukture i sistema upravljanja u opštinskoј i gradskoј upravi, Beograd, Program podrške opštinama IPA 2007 Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga, Dosiјe studio, 2012 (stručna monografija, objavljeno i na engleskom jeziku).

-    MILOSAVLJEVIĆ, Bogoljub, JERINIĆ, Jelena, Nadležnosti јedinica lokalne samouprave u Srbiјi: analiza pravnog okvira, Beograd, Program podrške opštinama IPA 2007 Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga, Dosiјe studio, 2012 (objavljeno i na engleskom jeziku).
-    JOSIPOVIĆ, Radmila, ŠAJIN, Darija, ĐAJIĆ, Miloš, VUJADINOVIĆ, Petar, PAJVANČIĆ, Marijana, ŽIGMANOV, Tomislav, JERINIĆ, Jelena, MILIĆ, Aleksandra, VASILJEVIĆ, Dušan, KRIŽANIĆ-PAVLOVIĆ, Tatijana, STANIČIĆ, Đorđe, TARBUK, Nikola, Modeli statuta opština i gradova, Beograd, Centar modernih veština, Stalna konferenciјa gradova i opština, 2008.
-    MAATHUIS, Sander, JERINIĆ, Jelena, MIŠIĆ, Darko, STANOIJČIĆ, Miloš, KRSTIĆ, Nenad. Bratimljenje opština: put ka bržem razvoju, Beograd, Stalna konferencija gradova i opština, 2007 (priručnik)
-    JERINIĆ, Jelena (ur.), MARINOVIĆ, Neven (ur.), MILOŠEVIĆ, Višnja (ur.), Studija o mogućnostima za međusektorska partnerstva u Srbiji, Beograd: Smart kolektiv, 2007.

Poglavlja ili delovi u monografijama

-     RELJANOVIĆ, Mario, JERINIĆ, Jelena. Uporedna analiza politika Evropske unije i Srbije o pitanjima u vezi sa društveno odgovornim poslovanjem. u: CSR u Srbiji : analiza stanja i primeri dobre prakse. Beograd, Smart Kolektiv, 2014, str. 12-45.
-    Judicial Review of Administrative Action in Serbia from the Perspective of the European Convention on Human Rights, u: BEŠIREVIĆ, Violeta M. (ur.). Public Law in Serbia: Twenty Years After, (European public law series, Vol. 101), London, Esperia Publications; Athens, European Public Law Organization, 2012, pp. 145-163.
-    Horizontalna i vertikalna koordinacija u postupku donošenja odluka od značaja za lokalnu samoupravu u Srbiji (koautorka sa Tatijanom Pavlović-Križanić), u: DAMJANOVIĆ, Dušan (ur.), PAVLOVIĆ-KRIŽANIĆ, Tatijana (ur.), JERINIĆ, Jelena (ur.). Horizontalna i vertikalna koordinacija u postupku donošenja odluka od značaja za lokalnu samoupravu u Srbiji, Beograd, PALGO centar, 2011, str. 11-46.
-    Normativni okvir, u: SIMIĆ, Marijana, MOJSILOVIĆ, Miloš, VUKOVIĆ, Đorđe, NENADIĆ, Nemanja, JERINIĆ, Jelena, VLAJIĆ, Đorđe, ŠABIĆ, Rodoljub, MIHAJLOVIĆ, Srećko, Priručnik za praćenje rada lokalne samouprave. Beograd: Misija OEBS u Srbiji, 2008, str. 17-30 (priručnik, objavljeno i na engleskom jeziku).
-    Predgovor srpskom izdanju, u: ZLOKAPA, Zdravko (ur.), DAMJANOVIĆ, Dušan (ur.), Modeli organizacije lokalne samouprave: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija, Beograd, Palgo centar, 2007, str. 7-9.

Članci

-    Srpski gradonačelnici kao deo panevropskog istraživanja, Polis, 9/2015, str. 67-70. (stručni članak)
-    Neither in Heaven Nor on Earth: Notes on the Legal Nature of National Councils of National Minorities under the Serbian Constitution European Review of Public Law (Revue Européenne de Droit Public), Vol. 27_1/2014 (koautorka sa Igorom Vilom, u štampi)

-    Pravo na porođaj kod kuće – izbor, a ne slučajnost – i neke pravne posledice, Pravni zapisi, br. 1/2014, str. 120-161. (koautorka sa Jelenom Simić)
-    How the legal principle of solidarity is reflected in Serbian legislation and policy, European Review of Public Law (Revue Européenne de Droit Public), Vol. 26_1/2014, pp. 297-315.
-    Serbian Legislation and Practice of the Constitutional Court on Banning Extremist Associations, European Review of Public Law (Revue Européenne de Droit Public), Vol. 23_4/2011, pp. 1369-1384.
-    Keepers of the Mandates: Presentation of a Decision of the Serbian Constitutional Court, European Review of Public Law (Revue Européenne de Droit Public), Vol. 22_4/2010, pp. 1077-1091.
-    Dugoočekivano upravno sudstvo, Agenda, br. 1/2010, str. 12-15. (stručni članak)
-    Prikaz Zakona o upravnim sporovima. Lokalna samouprava, Propisi i praksa, br. 2/2010, str. 33-36. (stručni članak)
-    Development of codes of conduct for local government officials in Serbia: a beginner's case. Viesoji politika ir administravimas, No. 16/2006, pp. 27-36.
-    E-put: od papirne do elektronske uprave: sa osvrtom na zemlje Zapadnog Balkana, Lokalna samouprava, Propisi i praksa, br. 5-6/2006, str. 7-14. (stručni članak)
-    Nova institucija: građanski branilac, Lokalna samouprava, Propisi i praksa, br. 1/2005, str. 48-59. (stručni članak)
-    Referendum i podela vlasti. Strani pravni život, 2003, br. 1, str. 41-58.

Objavljena stručna izlaganja na konferencijama

-    First steps in impelementation of codes of conduct for local government officials in Serbia, u: COOMBES, David L. (ur.), VASS, László (ur.). Post-communist public administration: restoring professionalism and accountability: selected papers from the 14th NISPAcee Annual Conference, Ljubljana 2006, Bratislava, NISPAcee, 2007, pp. 149-196.
-    Mogući koraci reforme teritorijalne organizacije u Srbiji, u: MILENKOVIĆ, Dejan (ur.), DAMJANOVIĆ, Dušan (ur.). U susret novom statusu gradova u Srbiji: realnost i potrebe. Beograd, Palgo centar, 2007, str. 63-72.

Nastavna građa

-    Praktikum za vežbe iz Ustavnog prava, Beograd, Pravni fakultet Univerziteta Union, 2014.
-    Praktikum iz upravnog prava, Beograd, Pravni fakultet Univerziteta Union, 2014. (koautorka sa Igorom Vilom)

 

 

Space Law

Sa ponosom objavljujemo da je ekipa našeg fakulteta dobila drugu nagradu za najbolji podnesak na Price Media Law Moot Court takmičenju za Jugoistočnu Evropu i plasirala se na svetsku rundu ovog takmičenja, koja će se održati u Oksfordu proleća 2016. godine

Space Law

 


 

Slike sa tribine o akademskoj čestitosti i borbi protiv plagijata

 

IMG 0027 S

IMG 0031 S

IMG 0034 S

IMG 0042 S

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner

NKEU-LOGO-2014 baner

Member of ENMCR logo