PočetnaNastavniciAsistentiNastavniciDocentidoc. dr Jelena Jerinić

doc. dr Jelena Jerinić

Biografija

mr Jelena JerinićJelena Jerinić je rođena 1978. godine u Beogradu. Pravni fakultet u Beogradu je završila 2002. godine, a zvanje Master of Laws, LL.M. stekla je u junu 2004. godine na Univerzitetu u Utrehtu (Holandija). U okviru magistarskih studija, napisala je tezu «Uporedni osnov za ombudsmana u Srbiji» na engleskom jeziku («Comparative Setting for a Serbian Ombudsman»), a za celokupne magistarske studije dobila je ocenu summa cum laude.

Za vreme osnovnih studija, radila je u nevladinoj organizaciji Građanske inicijative, kao asistentkinja na Programu demokratije, a ubrzo nakon završetka osnovnih studija zaposlila se u Ministarstvu prosvete i sporta Republike Srbije, gde je imenovana za sekretara Republičke upisne komisije i radila na organizaciji testiranja i upisa učenika u srednje škole na nivou Republike. Od 2002. godine, Jelena je sertifikovani trener u okviru Programa za mlade Građanskih inicijativa, a kao trenerica ili konsultantkinja za pitanja zastupanja i lokalne samouprave učestvuje i u realizaciji programa drugih, pretežno nevladinih, organizacija. Konačno, Jelena je predsednica nevladine organizacije «Grupa Proces», grupe mladih profesionalaca koja se bavi pružanjem savetodavnih usluga i treninga u oblastima dobre uprave, ekonomije i komunikacije.

Do novembra 2006. godine radila je u Stalnoj konferenciji gradova i opština, nacionalnoj asocijaciji lokalnih vlasti, na poziciji vođe Tima za zastupanje, a trenutno je u istoj organizaciji angažovana kao savetnica za javnu politiku.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, Jelena Jerinić, od 2005. godine kao asistent izvodi vežbe iz predmeta Upravno pravo, a od početka 2007. godine i iz predmeta Ustavno pravo.

Trenutno na istom fakultetu izrađuje doktorsku disertaciju na temu «Sudska kontrola uprave u našem i uporednom pravu».

Bibliografija

Od 2002. godine do danas, objavila je nekoliko radova na srpskom i engleskom jeziku od kojih posebno ističe:

  1. «Antimonopoly Commission in Yugoslav Law», u: Zbornik radova Beogradske otvorene škole, Beograd, 2002
  2. «Referendum and Separation of Powers», čiji je prevod na srpski jezik («Referendum i podela vlasti») objavljen u: «Strani pravni život», br. 1/2003
  3. «Nova institucija – građanski branilac», «Lokalna samouprava – propisi i praksa!», br. 1/2005
  4. «Development of Codes of Conduct for Local Government Officials in Serbia: A beginner’s case» (predstavljen na godišnjoj konferenciji Evropske grupe za javnu upravu (EGPA) u septembru 2005. godine), http://www.egpa2005.com
  5. «E-put: Od papirne do elektronske uprave – sa osvrtom na zemlje Zapadnog Balkana» i «On-lajn dostupnost javnih usluga – Prikaz strateških dokumenata i istraživanja na nivou EU» za potrebe Regionalnog on-lajn programa „Informaciono društvo“, Centra za proučavanje informacionih tehnologija Beogradske otvorene škole (april 2006), http://www.bos.org.yu/cepit/idrustvo2/
  6. «First steps in implementation of codes of conduct for local government officials in Serbia», prezentovan na XIV godišnjoj konferenciji Mreže instituta i škola za javnu upravu u Centralnoj i Istočnoj Evropi (NISPAcee – Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe), u okviru Radne grupe za integritet u javnoj upravi (Ljubljana, maj 2006), http://www.nispacee.sk
  7. «Početak primene kodeksa ponašanja za lokalne funkcionere u Srbiji», Lokalna samouprava – propisi i praksa, br. 5-6/2006.
 

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner