PočetnaNastavniciVanredni profesoriProf. dr Slađana Jovanović

Prof. dr Slađana Jovanović

Predmeti:

•    Krivično pravo – opšti deo
•    Krivično pravo posebni deo
•    Krivično procesno pravo
•    Prekršajno pravo
•    Kriminologija sa penologijom

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Lični podaci

  • Prof. dr Slađana JovanovićRođena 14. 9. 1971. u Beogradu

Obrazovanje

  • 2010. izabrana za vanrednog profesora za užu naučnu oblast Krivično i krivično procesno pravo sa kriminologijom i kriminalistikom
  • 2008. doktorirala i stekla zvanje docenta na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu
  • 2003. magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  • 1990-1994. osnovne studije prava (krivičnopravni smer) Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu; prosečna ocena 9,93

Radno iskustvo

April – jul 2013. Local Communities against Trafficking in Human Beings, Učesnica u istraživanju Praćenje rada centara za socijalni rad u oblasti prevencije i zaštite žrtava trgovine ljudima, u okviru projekta NVO Atina i Novosadskog humanitranog centra, finansijski podržanog od strane Evropske komisije i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS.

 

Avgust – decembar 2010. Joint Programme of UNHCR, UNODC and IOM to Combat Human Trafficking in Serbia,

Učesnica u istraživanju i izradi sveobuhvatne studije o zaštiti žrtava i prevenciji trgovine ljudima

 

Februar – mart 2009. Međunarodna organizacija za migracije, Misija u Srbiji

Pravna konsultantkinja na izradi Migracionog profila za Republiku Srbiju

 

Septembar 2008. Međunarodna organizacija za migracije, Misija u Srbiji

Pravna konsultantkinja na izradi Priručnika o identifikaciji i upućivanju žrtva trgovine ljudima  za pripadnike Odeljenja za javni red i mir PU za Grad Beograd

 

Decembar 2007. Međunarodna organizacija za migracije, Misija u Srbiji

Pravna konsultantkinja/predavačica na seminaru Identifikacija, upućivanje i zaštita žrtava trgovine ljudima, u okviru projekta Trening za pripadnike Odeljenja za javni red i mir u borbi protiv trgovine ljudima, finansijski podržanog od Ambasade Velike Britanije (s obzirom na iskustva u uporednom, evropskom, pravu);

 

Decembar 2007 – februar 2008. Međunarodna organizacija za migracije, Misija u Srbiji

Pravna konsultantkinja naizradi Migracionog profila za Republiku Srbiju i izrade predloga u vezi sa telom koje bi se bavilo koordinacijom u oblasti upravljanja migracijama u Srbiji

 

Maj – oktobar 2006. Međunarodna organizacija za migracije, Misija u Srbiji

Pravna konsultantkinja na izradi Priručnika za reintegraciju žrtva trgovine ljudima za socijalne radnike i aktiviste u nevladinom sektoru

 

Mart – jun 2004. Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Pravna konsultantkinja/predavačica nastručnim savetovanjima o nasilju u porodici, finansijski podržanim od strane USAID i ABA CEELI

 

Od 2004.  NVO Atina, Beograd

Pravna savetnica:

  • Individualno i grupno pravno savetovanje korisnica-žrtava trgovine ljudima
  • Pratnja u sudskom ili drugom postupku,  zastupanje
  • Monitoring krivičnog postupka u slučajevima trgovine ljudima

 

Od 2003.  Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

Vanredna profesorka za načnu oblast Krivično i krivično procesno pravo sa kriminologijom i kriminalistikom; od oktobra 2010. prodekanica za nauku

 

2001- 2004. NVO Glas razlike, Beograd

Saradnica na projektu - Women’s Policy Program

 

Od  2001. Autonomni ženski centar, Beograd

Pravna konsultantkinja/predavačica na seminarima o krivičnopravnim aspektima nasilja u porodici i zaštiti žrtava za zaposlene u centrima za socijalni rad, policiji, javnom tužilaštvu i sudovima širom Srbije; konsultantkinja na projektu istraživačkom projektu koji se odnosi na  pravosudnu praksu  u vezi sa krivičnim postupcima za delo nasilja u porodici u Vojvodini

 

Od  1995. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd,

Istraživačica na projektima Strah od kriminala u Beogradu, Teški oblici kriminala u Srbiji u uslovima tranzicije, Prevencija kriminaliteta i socijalnih devijacija, Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnosti socijalne intervencije (2011-)

Urednica zbornika Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja: Ustavnost i zakonitost u zaštiti ljudskih sloboda i prava (1997. godine) i Utvrđivanje činjeničnog stanja i izricanje i izvršenje krivičnih sankcija (1998. godine)

(Ko)autorka objavljenih radova:

1. “Viktimizacija i strah od kriminala u Beogradu”, Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, br. 1/1998, str. 115-136 (koautorski);

2. “Nasilje u porodici: od predrasuda do objektivno zasnovanih teorija”, Socijalna misao, br.1-3/1999, str. 7-24 (koautorski);

3. “Nasilje u porodici kao oblik kršenja ljudskih prava u međunarodnom pravu”, Socijalna misao, br. 1-3/1999, str. 25-38 (koautorski);

4. “Tretman nasilnika”, Socijalna misao, br. 1-3/1999, str. 39-48 (koautorski);

5. “Kriminološke implikacije empirijskih evidencija u vezi sa ponašanjem ubica nakon izvršenog krivičnog dela”, Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, br. 3/2000, str. 87-104 (koautorski); 

6. Drugo je porodica:nasilje u porodici – nasilje u prisustvu vlasti,  Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2001;

7. Šta kaže Evropa o rodnoj ravnopravnosti?, Glas razlike, Beograd, 2001. (koautorski)

8. Materinstvo ili roditeljstvo: briga o deci – zajednička briga roditelja, Glas razlike, Beograd, 2001. (koautorski);

9. “Krivična dela nasilja u porodici”, u: Radovanović, D. (ur.) Delikti nasilja: krivičnopravni i kriminološki aspekt, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2002, str. 139-152. (koautorski);

10. Nasilje u porodici: nova inkriminacija, Autonomni ženski centar, Beograd, 2002. (koautorski);

11. Konkurentnost žena sa decom na tržištu rada, Glas razlike, Beograd, 2002. (koautorski);

12. Seksualno uznemiravanje, Glas razlike, Beograd, 2002. (koautorski);

13.Vodič kroz Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Glas razlike, Beograd, 2003. (koautorski);

14. Korak bliže ili dalje od Evrope?, Glas razlike, Beograd, 2003. (koautorski) ;

15. “Strateške promene krivičnog zakonodavstva u oblasti nasilja: rodni aspekt”, u: Radovanović, D. (ur.) Strategija državnog reagovanja protiv kriminala, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2003, str. 331-345 (koautorski);

16. “Uporednopravni aspekti razbojništva i razbojničke krađe”, Revija za kriminologiju i krivično pravo, br. 1/2003, str. 199-210;

17. “Razbojništva i razbojničke krađe”, Temida, br. 3/2003, str.13-20. (koautorski);

18. “Mogući pravci preispitivanja instituta uslovnog otpusta”, Temida, br. 3/2003, str. 21-26;

19. “O ravnopravnosti muškaraca i žena na tržištu rada”, Socijalna misao, br. 1/2003, str. 7-27. (koautorski);

20. “(Ne)ravnopravna na poslu i u kući”, Socijalna misao, br. 1/2003, str. 29-55. (koautorski);

21. “Makroekonomska politika i položaj žene u društvu”, Socijalna misao, br. 2-3/2003, str. 163-193 (koautorski);

22. “Kriminološki aspekti nasilja u porodici”, Socijalna misao, br. 1/2004, str. 35-54. (koautorski);

23. “Krivičnopravni aspekti nasilja u porodici”, Socijalna misao, br. 1/2004, str. 71-102 (koautorski);

24. “Pravo na život i zaštita od nasilja u porodici”, Pravni život, br. 9/2004, str. 139-149;

25. „Krivičnopravna zaštita od nasilja u porodici“, Revija za kriminologiju i krivično pravo, 1/2004, str. 137-160. (koautorski);

26. 100 dana vlade, Grupa za promociju ženskih političkih prava "Glas razlike", Beograd, 2004. (koautorski);

27. “Nasilje u porodici: nova inkriminacija – stara praksa”, Izbor sudske prakse, br. 9/2005(koautorski); 

28. “Zaštita žrtava trgovine ljudima i njihova reintegracija”, Pravni život, br. 9/2005, str. 295-316;

29. “Zaštita prava na život i samoubistvo”, Pravni život, br. 9/2006, str. 261-282. (koautorski);

30. “Krivičnopravna zaštita od nasilja u porodici: nova rešenja”, Nauka, bezbednost, policija, br. 2/2006, str. 79-99;

31. “Zaštita od seksualnog uznemiravanja na radu u pravu Evropske unije”, Temida, br. 4/2006, str. 17-25;

32. “Zaštita prava na život i abortus”, Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, br. 1-2/2007, str. 243-263 (koautorski);

33. “Seksualno uznemiravanje na radu i aktuelni odgovori”, Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, br. 1-2/2007, str. 139-158. (koautorski);

34. Victim protection in the SEE in a Mirror of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings,  IOM, Belgrade, 2007;

35. “(Ne)dozvoljeni prekid trudnoće”, Pravni život, br. 9/2007, str. 145-164. (koautorski);

36. “Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima i zaštita žrtava”, u: L. Kron (ur.) Kazneno zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2008, str. 450-464;

37. Nacionalni mehanizam upućivanja žrtava trgovine ljudima u Srbiji, Atina, Beograd, 2008. (koautorski);

38. „Američki odgovor na nasilje u porodici”, Ćirić, J. (ur.) Uvod u pravo SAD, Insitut za uporedno pravo, Beograd,2009, str. 333-346; 

39. „Međunarodnopravni okviri zaštite od nasilja u porodici”, Pravni život, br. 9/2008, str. 209-226;

40. „Obeležja krivičnog dela trgovine ljudima”, (str. 79-82), „Zaštita žrtava trgovine ljudima kao međunarodnopravni zahtev” (str. 83-95), „Formalni mehanizam upućivanja” (str. 97-107), u:  Galonja, A., Mihajlović, J. (ur.) Prepoznavanje trgovine ljudima, Međunarodna organizacija za migracije, Beograd, 2009;

41. „Legal Basis for the Protection of Victims of Trafficking in Human Beings”, u:  Jovanović, S., Ćuk-Milankov, D. i dr., Social Inclusion of Human Trafficking Victims, IOM, Belgrade, 2009, str. 12-35;

42. „Evropske smernice za suprotstavljanje nasilju u porodici”, u: Kron, L. (ur.) Kontrola kriminaliteta i evropski standardi: stanje u Srbiji, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2009, str. 307-322;

43. „Unapređenje krivičnopravne zaštite od nasilja u porodici: preporuke pravosudnih organa’’, u: Prevencija kriminala i socijalnih devijacija (priredili: M. Blagojević i Z. Stevanović), Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2009., str. 259-271;

44. Pravna zaštita od nasilja u porodici, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2010;

Ovo mi je i referenca za krivično pravo i za kriminologiju, tj. za sve

45. „Zaštita prava na život lica lišenih slobode”, Pravni život, br. 9/2010., str. 137-153. (koautorski);

46. „Crime and punishment in Serbia”, u: M. Aebi i V. Jaquier (ur. Volumena), G. Newman (glavni urednik) Crime and punishment around the world – Europe, , vol. 4, Santa Barbara: ABC-CLIO, LLC 2010, str. 296-304 (koautorski);

47. Zaštita žrtava i prevencija trgovine ljudima, Zajednički program UNHCR, UNODC i IOM za borbu protiv trgovine ljudima, Beograd, 2011. (koautorski);

48. „Zlostavljanje na radnom mestu: pravna zaštita žrtava u međunarodnoj i nacionalnoj perspektivi”, u: V. Nikolić-Ristanović, S. Ćopić (ur.) Prava žrtava i EU: izazovi pružanja pomoći žrtvama, Viktimološko društvo Srbije, Prometej, Beograd, 2011;

49. Zaštita žrtava trgovine ljudima u krivičnom i prekršajnom postupku, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Udruženje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, Beograd, 2011. (koautorski);

50. „Femicid“, Pravni život, br. 9/2011., str. 273- 290. (koautorski);

51. Krivičnopravni odgovor na nasilje u porodici u Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, 2012. (koautorski);

52. „Nasilje u porodici u Srbiji: učinioci, žrtve i društvena reakcija“, Revija za kriminologiju i krivično pravo,br. 1-2/2012.,  str. 245-263.

53. Žene žrtve ubistva u partnerskom odnosu, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2013. (koautorski); OVO MI JE REFERENCA I ZA KRIMINOLOGIJU

54. „Prevencija nasilja nad ženama: međunarodnopravni zahtevi i preporuke“, u: Blagojević, M., Stevanović, Z. (ur.) Prevencija kriminala i socijalnih devijacija – evropska i regionalna dobra praksa, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2013., str. 141-155;

55. „Zahtevi Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici“, u: Kron, L., Jugović, A. (ur.) Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2013., str. 261-274.

 

Konferencije i stručni skupovi

 

2013. – Predavačica na seminarima (pet seminara, mart-maj) za javne tužioce i sudije Nasilje u porodici i zaštitne mere (u okviru projekta Prava žrtava nasilja – ka evropskim rešenjima, Autonomnog ženskog centra iz Beograda, uz podršku norveškog Ministarstva inostranih poslova);

– Predavačica na seminarima za zaposlene u centrima za socijalni rad, policiji, obrazovnim, zdravstvenim i drugim relevantnim institucijama ( sedam gradova u Srbiji, u periodu mart-maj) organizovanim od strane NVO Atina i Novosadskog humanitarnog centra, u okviru projekta Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima (finansijski podržanog od strane Evropske komisije i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS) na temu Zaštita žrtava trgovine ljudima i prevencija: normativni okvir 2012. – Izlaganje „Kaznena politika za seksualno nasilje u Srbiji“ na konferenciji Kaznena politika za seksualno nasilje u Crnoj Gori i regionu (24.2.2012., Podgorica); 2011. – (31. oktobar 2011.) Izlaganje „Iskustva žena žrtava seksualnog i partnerskog nasilja: rezultati istraživanja“ na Konferenciji Prava žrtava seksualnog i partnerskog nasilja (u organizaciji Autonomnog ženskog centra iz Beograda, uz podršku norveškog Ministarstva inostranih poslova);

2010. – Saopštenje „Međunarodnopravni aspekti govora mržnje” na međunarodnom skupu  Kako prevazići govor mržnje (nacionalne, vjerske, rasne i političke) i netoleranciju, organizator: Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja i Univerzitet u Banja Luci, 24. 4. 2010., Banja Luka;

2009. – Seminari za sudije, tužioce, policajce, službenike centra za socijalni rad, zdravstvene i prosvetne radnike Borskog okruga Nasilje u porodici u organizaciji Odbora za ljudska prava – Majdanpek, Donji Milanovac (25. avgust) i Soko Banja (3-4. septembar);

2009. – Seminar za sudije i tužioce: Pozicija žene i dece – žrtava nasilja u porodici – teškoće u procesuiranju krivičnih dela i uporednopravna rešenja kojima se te teškoće prevazilaze, Beograd, 19. jun (izlaganje: Žrtva nasilja u porodici u krivičnom postupku: međunarodni standardi i iskustva);

2009. – Seminar o trgovini ljudima u Novom Pazaru sa temom Kreiranje meahanizma upućivanja na lokalnom nivou i organizovanje kampanje, u organizaciji OEBS misije u Beogradu i NVO Atina (7. april);

2009. – Seminar o trgovini ljudima i ulozi centara za socijalni rad u procesu prepoznavanja i zaštite žrtve  u Kruševcu, u organizaciji OEBS misije u Beogradu i NVO Atina  (19. maj);

2008. - Regionalni seminari u organizaciji francuske vlade i Međunarodne organizacije za migracije: Položaj i zaštita maloletnih žrtvava trgovine ljudima i maloletnika bez pratnje, koji su održani u Budimpešti (mart 2008.) i Sofiji (8-9. decembar);

2008. – Okrugli sto povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima u organizaciji Kancelarije za evropske poslove Izvršnog veća APV u Novom Sadu (18. novembar);.

2007. – Međunarodna konferencija Zaštita žrtava kriminaliteta, održana 24. novembra  u Beogradu u organizaciji Viktimološkog društva Srbije;

2007. - Konferencija o merama koje se preduzimaju u borbi protiv trgovine ljudima: Mere za zaštitu i promovisanje prava žrtava, Beograd, 18-19. oktobar, u organizaciji Direkcije za ljudska prava i pravne poslove Saveta Evrope i Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu u saradnji sa MUP Srbije (saopštenja na konferenciji: “Programi zaštite žrtava trgovine u Srbiji” i “Zaštita žrtava trgovine ljudima u krivičnom postupku”);

2007. – Regionalna konferencija o regulativi Evropske unije o dozvolama privremenog boravka za žrtve trgovine ljudima i iskustva u Jugoistočnoj Evropi, Brisel, 12-13. jun, u organizaciji Međunarodne organizacije za migracije i King Baudouin Fonundation (predstavljanje regulative i prakse vezanih za dozvole privremenog boravka u Srbiji);

2006. – Seminar o nacionalnom mehanizmu upućivanja u oragnizaciji Međunarodne organizacije za migracije (5-8. septembar) za centre za socijalni rad i aktiviste nevladnih organizacija Srbije i Crne Gore (predstavljanje međunarodnog i nacionalnog pravnog okvira i prakse);

Drugo:

Magistarska teza: Uslovni otpust u jugoslovenskom krivičnom pravu, 2003.

Doktorska disertacija: Krivičnopravna zaštita od nasilja u porodici, 2008.

Prevod teksta Bryan Vila, „General Paradigm of Criminality”, u: Ignjatović, Đ., Teorije u kriminologiji, ed. CRIMEN, Pravni fakultet u Beogradu, 2009, str. 469-476

Recenzentkinja monografije A. Čavoški, M. Reljanović, Pravosuđe i unutrašnji poslovi u Evropskoj uniji, Pravni fakultet Univerziteta Union i Službeni glasnik, Beograd, 2009.

Recenzentkinja monografije N. Mrvić-Petrović, Alternativne krivične sankcije i postupci, Medija centar „Odbrana”, Beograd, 2010.

Recenzentkinja monografije A. Čavoški, M. Reljanović, Ideja o stvaranju krivičnog prava EU, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beograd, 2011.

Recenzentkinja zbornika radova Ekologija i pravo, Institut za uporedno pravo i Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, 2012.

Članica Viktimološkog društva Srbije (članica Nadzornog odbora od 2009. godine, kao i Saveta časopisa Temida od 2012. godine) Članica Nezavisne opservatorije za praćenje nasilja prema ženama (od 2011. godine).

 

 

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner

NKEU-LOGO-2014 baner

Pretraga sajta

Aktuelno