Prof. dr Slađana Jovanović

 

Prof. dr Slađana Jovanović

 

Prof. dr SLAĐANA JOVANOVIĆ

 

 

 

 

 

Lični podaci

 

 • Rođena 14. 9. 1971. u Beogradu

 

Obrazovanje

 

 • 2010. izabrana za vanrednog profesora za užu naučnu oblast Krivično i Krivično procesno pravo sa Kriminologijom i Kriminalistikom

 • 2008. doktorirala i stekla zvanje docenta na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu

 • 2003. magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

 • 1990-1994. osnovne studije prava (krivičnopravni smer) Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; prosečna ocena 9,93

 

Radno iskustvo

 

Avgust – decembar 2010. Joint Programme of UNHCR, UNODC and IOM to Combat Human Trafficking in Serbia,
 
Učesnica u istraživanju i izradi sveobuhvatne studije o zaštiti žrtava i prevenciji trgovine ljudima;
 
 
Februar – mart 2009. Međunarodna organizacija za migracije, Misija u Srbiji
 
Pravna konsultantkinja na izradi Migracionog profila za Republiku Srbiju;
 
 
Septembar 2008.Međunarodna organizacija za migracije, Misija u Srbiji
 
Pravna konsultantkinja na izradi Priručnika o identifikaciji i upućivanju za pripadnike Odeljenja za javni red i mir PU za Grad Beograd;
 
 
Decembar 2007. Međunarodna organizacija za migracije, Misija u Srbiji
 
Pravna konsultantkinja/predavačica na seminaru Identifikacija, upućivanje i zaštita žrtava trgovine ljudima, u okviru projekta Trening za pripadnike Odeljenja za javni red i mir u borbi protiv trgovine ljudima, finansijski podržanog od Ambasade Velike Britanije;
 
 
Decembar 2007 - februar 2008. Međunarodna organizacija za migracije, Misija u Srbiji
 
Pravna konsultantkinja naizradi Migracionog profila za Republiku Srbiju i izrade predloga u vezi sa telom koje bi se bavilo koordinacijom u oblasti upravljanja migracijama u Srbiji (s obzirom na iskustva u uporednom, evropskom, pravu);
 
 
Maj – oktobar 2006. Međunarodna organizacija za migracije, Misija u Srbiji
 
Pravna konsultantkinja na izradi Priručnika za reintegraciju žrtva trgovine ljudima za socijalne radnike i aktiviste u nevladinom sektoru;
 
 
Mart – jun 2004. Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
 
Pravna konsultantkinja/predavačica nastručnim savetovanjima o nasilju u porodici, finansijski podržanim od strane USAID i ABA CEELI;
 
 
Od aprila 2004. NVO Atina, Beograd
 
Pravna savetnica:
 
 • Individualno i grupno pravno savetovanje korisnica-žrtava trgovine ljudima
 • Pratnja u sudskom ili drugom postupku, zastupanje
 • Monitoring krivičnog postupka u slučajevima trgovine ljudima;
 
 
2003 - Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
 
Vanredna profesorka za načnu oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo sa kriminologijom i kriminalistikom; Od oktobra 2010. prodekanica za nauku;
 
 
2001- 2004. NVO Glas razlike, Beograd
 
Saradnica na projektu Women’s Policy Program;
 
 
Od 2001. Autonomni ženski centar, Beograd
 
Pravna konsultantkinja/predavačica na seminarima o krivičnopravnim aspektima nasilja u porodici i zaštiti žrtava za zaposlene u centrima za socijalni rad, policiji, javnom tužilaštvu i sudovima širom Srbije; Konsultantkinja na istraživačkom projektu koji se odnosi na pravosudnu praksu u vezi sa krivičnim postupcima za delo nasilja u porodici u Vojvodini;
 
 
Od 1995. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd,
 
Istraživačica na projektima Strah od kriminala u Beogradu, Teški oblici kriminala u Srbiji u uslovima tranzicije, Prevencija kriminaliteta i socijalnih devijacija i kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnosti socijalne intervencije (2011-)
Urednica zbornika Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja: Ustavnost i zakonitost u zaštiti ljudskih slobodai prava (1997. godine) i Utvrđivanje činjeničnog stanja i izricanje i izvršenje krivičnih sankcija (1998. godine)

 

 

 

(Ko)autorka objavljenih radova:

 

1. Viktimizacija i strah od kriminala u Beogradu, Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, br. 1/1998, str. 115-136 (koautorski);

 

2. Nasilje u porodici: od predrasuda do objektivno zasnovanih teorija, Socijalna misao, br.1-3/1999, str. 7-24 (koautorski);

 

3. Nasilje u porodici kao oblik kršenja ljudskih prava u međunarodnom pravu, Socijalna misao, br. 1-3/1999, str. 25-38 (koautorski);

 

4. Tretman nasilnika, Socijalna misao, br. 1-3/1999, str. 39-48 (koautorski);

 

5. Kriminološke implikacije empirijskih evidencija u vezi sa ponašanjem ubica nakon izvršenog krivičnog dela, Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, br. 3/2000, str. 87-104 (koautorski);

 

6. Drugo je porodica:nasilje u porodici – nasilje u prisustvu vlasti, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2001;

 

7. Šta kaže Evropa o rodnoj ravnopravnosti?, Glas razlike, Beograd, 2001. (koautorski)

 

8. Materinstvo ili roditeljstvo: briga o deci – zajednička briga roditelja, Glas razlike, Beograd, 2001. (koautorski);

 

9. “Krivična dela nasilja u porodici, u: Radovanović, D. (ur.) Delikti nasilja: krivičnopravni i kriminološki aspekt, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2002, str. 139-152. (koautorski);

 

10. Nasilje u porodici: nova inkriminacija, Autonomni ženski centar, Beograd, 2002. (koautorski);

 

11. Konkurentnost žena sa decom na tržištu rada, Glas razlike, Beograd, 2002. (koautorski);

 

12. Seksualno uznemiravanje, Glas razlike, Beograd, 2002. (koautorski);

 

13.Vodič kroz Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Glas razlike, Beograd, 2003. (koautorski);

 

14. Korak bliže ili dalje od Evrope?, Glas razlike, Beograd, 2003. (koautorski) ;

 

15. Strateške promene krivičnog zakonodavstva u oblasti nasilja: rodni aspekt, u: Radovanović, D. (ur.) Strategija državnog reagovanja protiv kriminala, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2003, str. 331-345 (koautorski);

 

16. Uporednopravni aspekti razbojništva i razbojničke krađe, Revija za kriminologiju i krivično pravo, br. 1/2003, str. 199-210;

 

17.Razbojništva i razbojničke krađe, Temida, br. 3/2003, str.13-20. (koautorski);

 

18. Mogući pravci preispitivanja instituta uslovnog otpusta, Temida, br. 3/2003, str. 21-26;

 

19. O ravnopravnosti muškaraca i žena na tržištu rada, Socijalna misao, br. 1/2003, str. 7-27. (koautorski);

 

20. (Ne)ravnopravna na poslu i u kući, Socijalna misao, br. 1/2003, str. 29-55. (koautorski);

 

21. Makroekonomska politika i položaj žene u društvu, Socijalna misao, br. 2-3/2003, str. 163-193 (koautorski);

 

22. Kriminološki aspekti nasilja u porodici, Socijalna misao, br. 1/2004, str. 35-54. (koautorski);

 

23. Krivičnopravni aspekti nasilja u porodici, Socijalna misao, br. 1/2004, str. 71-102 (koautorski);

 

24. Pravo na život i zaštita od nasilja u porodici, Pravni život, br. 9/2004, str. 139-149;

 

25. „Krivičnopravna zaštita od nasilja u porodici, Revija za kriminologiju i krivično pravo, 1/2004, str. 137-160. (koautorski);

 

26. 100 dana vlade, Grupa za promociju ženskih političkih prava, „Glas razlike, Beograd, 2004. (koautorski);

 

27. Nasilje u porodici: nova inkriminacija – stara praksa, Izbor sudske prakse, br. 9/2005(koautorski);

 

28. Zaštita žrtava trgovine ljudima i njihova reintegracija, Pravni život, br. 9/2005, str. 295-316;

 

29. Zaštita prava na život i samoubistvo, Pravni život, br. 9/2006, str. 261-282. (koautorski);

 

30. Krivičnopravna zaštita od nasilja u porodici: nova rešenja, Nauka, bezbednost, policija, br. 2/2006, str. 79-99;

 

31. Zaštita od seksualnog uznemiravanja na radu u pravu Evropske unije, Temida, br. 4/2006, str. 17-25;

 

32. “Zaštita prava na život i abortus, Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, br. 1-2/2007, str. 243-263 (koautorski);

 

33. Seksualno uznemiravanje na radu i aktuelni odgovori, Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, br. 1-2/2007, str. 139-158. (koautorski);

 

34. Victim protection in the SEE in a Mirror of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, IOM, Belgrade, 2007;

 

35. (Ne)dozvoljeni prekid trudnoće, Pravni život, br. 9/2007, str. 145-164. (koautorski);

 

36. Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima i zaštita žrtava, u: L. Kron (ur.) Kazneno zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2008, str. 450-464;

 

37. Nacionalni mehanizam upućivanja žrtava trgovine ljudima u Srbiji, Atina, Beograd, 2008. (koautorski);

 

38. „Američki odgovor na nasilje u porodici, Ćirić, J. (ur.) Uvod u pravo SAD, Insitut za uporedno pravo, Beograd,2009, str. 333-346;

 

39. „Međunarodnopravni okviri zaštite od nasilja u porodici, Pravni život, br. 9/2008, str. 209-226;

 

40. „Obeležja krivičnog dela trgovine ljudima, (str. 79-82), „Zaštita žrtava trgovine ljudima kao međunarodnopravni zahtev” (str. 83-95), „Formalni mehanizam upućivanja (str. 97-107), u: Galonja, A., Mihajlović, J. (ur.) Prepoznavanje trgovine ljudima, Međunarodna organizacija za migracije, Beograd, 2009;

 

41. „Legal Basis for the Protection of Victims of Trafficking in Human Beings, u: Jovanović, S., Ćuk-Milankov, D. i dr., Social Inclusion of Human Trafficking Victims, IOM, Belgrade, 2009, str. 12-35;

 

42. „Evropske smernice za suprotstavljanje nasilju u porodici, u: Kron, L. (ur.) Kontrola kriminaliteta i evropski standardi: stanje u Srbiji, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2009, str. 307-322;

 

43. „Unapređenje krivičnopravne zaštite od nasilja u porodici: preporuke pravosudnih organa, u: Prevencija kriminala i socijalnih devijacija (priredili: M. Blagojević i Z. Stevanović), Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2009., str. 259-271;

 

44. Pravna zaštita od nasilja u porodici, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2010;

 

45. „Zaštita prava na život lica lišenih slobode, Pravni život, br. 9/2010., str. 137-153. (koautorski);

 

46. „Crime and punishment in Serbia, u: M. Aebi i V. Jaquier (ur. Volumena), G. Newman (glavni urednik) Crime and punishment around the world – Europe, vol. 4, Santa Barbara: ABC-CLIO, LLC 2010, str. 296-304 (koautorski);

 

47. Zaštita žrtava i prevencija trgovine ljudima, Zajednički program UNHCR, UNODC i IOM za borbu protiv trgovine ljudima, Beograd, 2011. (koautorski);

 

48. „Zlostavljanje na radnom mestu: pravna zaštita žrtava u međunarodnoj i nacionalnoj perspektivi, u: V. Nikolić-Ristanović, S. Ćopić (ur.) Prava žrtava i EU: izazovi pružanja pomoći žrtvama, Viktimološko društvo Srbije, Prometej, Beograd, 2011;

 

49. Zaštita žrtava trgovine ljudima u krivičnom i prekršajnom postupku, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Udruženje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, Beograd, 2011. (koautorski);

 

50. „Femicid, Pravni život, br. 9/2011., str. 273- 290. (koautorski);

 

51. Krivičnopravni odgovor na nasilje u porodici u Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, 2012. (koautorski);

 

52. Nasilje u porodici u Srbiji: učinioci, žrtve i društvena reakcija, Revija za kriminologiju i krivično pravo,br. 1-2/2012., str. 245-263.

 

53. Žene žrtve ubistva u partnerskom odnosu, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2013. (koautorski);

 

54. „Prevencija nasilja nad ženama: međunarodnopravni zahtevi i preporuke, u: Blagojević, M., Stevanović, Z. (ur.) Prevencija kriminala i socijalnih devijacija – evropska i regionalna dobra praksa, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2013., str. 141-155;

 

55. „Zahtevi Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici, u: Kron, L., Jugović, A. (ur.) Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2013., str. 261-274.

 

56. „Ubistva žena od strane partnera: istraživanje pravosudne prakse, u: B. Branković, T. Ignjatović, S. Jovanović i dr., Godišnji izveštaj Opservatorije za praćenje nasilja prema ženama 2012, Autonomni ženski centar, Beograd, 2013.

 

57. Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima, Atina, Beograd, 2013 (koautorski).

 

58. Odmeravanje kazne za partnersko ubistvo, u: Kron, L. (ur.) Prestup i kazna: de lege lata i de lege ferenda, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2014, str. 247-260.

 

59. „Problemi krivičnopravne rekacije na nasilje u porodici, u: D. Kolarić (ur.) Nasilje u Srbiji: uzroci, oblici, posledice i društvene reakcije, tom 1, 2014, str. 246-255.

 

60. „Studenti i studentkinje o nasilju nad ženama, Godišnji izveštaj Opservatorije za praćenje nasilja prema ženama 2013. godine, 2014, str. 21-32.

 

 

Konferencije i stručni skupovi

 

2015.

 

 • Izlaganje „The Legal Status of the Injured Party and Victim of Crime na međunarodnom naučnom skupu Dani Arčibalda Rajsa koji je organizovala Kriminalističko-policijska akademija i Fondacija Hans Zajdel” Beograd, 3-4. mart.

 

 • Predavačica na seminarima (februar, mart) za javne tužioce i sudije Nasilje u porodici i zaštitne mere (u okviru projekta Prava žrtava nasilja – ka evropskim rešenjima, Autonomnog ženskog centra iz Beograda, uz podršku norveškog Ministarstva inostranih poslova);

 

2014.

 

 • Izlaganje „Problemi krivičnopravne rekacije na nasilje u porodici na naučnom skupu sa međunarodnim učešćem koji su organizovale Kriminalističko-policijska akademija i Fondacija „Hans Zajdel” Nasilje u Srbiji: uzroci, oblici, posledice i društvene reakcije, Tara, 23-24. oktobar.

 • Izlaganje Odmeravanje kazne za partnersko ubistvo na naučnom skupu koji je organizovao Instititut za kriminološka i sociološka istraživanja Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda, Palić 11–12. jun.

 

2013.

 

 • Predavačica na seminarima (pet seminara, mart-maj) za javne tužioce i sudije Nasilje u porodici i zaštitne mere (u okviru projekta Prava žrtava nasilja – ka evropskim rešenjima, Autonomnog ženskog centra iz Beograda, uz podršku norveškog Ministarstva inostranih poslova);

 • Predavačica na seminarima za zaposlene u centrima za socijalni rad, policiji, obrazovnim, zdravstvenim i drugim relevantnim institucijama ( sedam gradova u Srbiji, u periodu mart-maj) organizovanim od strane NVO Atina i Novosadskog humanitarnog centra, u okviru projekta Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima (finansijski podržanog od strane Evropske komisije i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS) na temu Zaštita žrtava trgovine ljudima i prevencija: normativni okvir

 • Izlaganje na temu Praćenje rada centara za socijalni rad: rezultati istraživanja na regionalnoj konferenciji Partnerstvom protiv trgovine ljudima, u organizaciji NVO Atina i Novosadskog humanitarnog centra, održanoj 5. novembra 2013. u Beogradu;

 

2012.

 

 • Izlaganje „Kaznena politika za seksualno nasilje u Srbiji na konferenciji Kaznena politika za seksualno nasilje u Crnoj Gori i regionu (24.2.2012., Podgorica);

 

2011.

 

 • Izlaganje Iskustva žena žrtava seksualnog i partnerskog nasilja: rezultati istraživanja na konferenciji Prava žrtava seksualnog i partnerskog nasilja, u organizaciji Autonomnog ženskog centra iz Beograda, uz podršku norveškog Ministarstva inostranih poslova (31. oktobar 2011.Beograd)

 

2010.

 

 • Saopštenje „Međunarodnopravni aspekti govora mržnje“ na međunarodnom skupu Kako prevazići govor mržnje (nacionalne, vjerske, rasne i političke) i netoleranciju, organizator: Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja i Univerzitet u Banja Luci, 24. 4. 2010., Banja Luka;

 

2009.

 

 • Seminari za sudije, tužioce, policajce, službenike centra za socijalni rad, zdravstvene i prosvetne radnike Borskog okruga Nasilje u porodici u organizaciji Odbora za ljudska prava – Majdanpek, Donji Milanovac (25. avgust) i Soko Banja (3-4. septembar);

 • Seminar za sudije i tužioce: Pozicija žene i dece – žrtava nasilja u porodici – teškoće u procesuiranju krivičnih dela i uporednopravna rešenja kojima se te teškoće prevazilaze, Beograd, 19. jun (izlaganje: Žrtva nasilja u porodici u krivičnom postupku: međunarodni standardi i iskustva);

 • Seminar o trgovini ljudima u Novom Pazaru sa temom Kreiranje meahanizma upućivanja na lokalnom nivou i organizovanje kampanje, u organizaciji OEBS misije u Beogradu i NVO Atina (7. april);

 • Seminar o trgovini ljudima i ulozi centara za socijalni rad u procesu prepoznavanja i zaštite žrtve u Kruševcu, u organizaciji OEBS misije u Beogradu i NVO Atina (19. maj);

 

2008.

 

 • Regionalni seminari u organizaciji francuske vlade i Međunarodne organizacije za migracije: Položaj i zaštita maloletnih žrtvava trgovine ljudima i maloletnika bez pratnje, koji su održani u Budimpešti (mart 2008.) i Sofiji (8-9. decembar);

 • Okrugli sto povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima u organizaciji Kancelarije za evropske poslove Izvršnog veća APV u Novom Sadu (18. novembar);

 

2007.

 

 • Međunarodna konferencija Zaštita žrtava kriminaliteta, održana 24. novembra u Beogradu u organizaciji Viktimološkog društva Srbije;

 • Konferencija o merama koje se preduzimaju u borbi protiv trgovine ljudima: Mere za zaštitu i promovisanje prava žrtava, Beograd, 18-19. oktobar, u organizaciji Direkcije za ljudska prava i pravne poslove Saveta Evrope i Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu u saradnji sa MUP Srbije (saopštenja na konferenciji: “Programi zaštite žrtava trgovine u Srbiji” i “Zaštita žrtava trgovine ljudima u krivičnom postupku”);

 • Regionalna konferencija o regulativi Evropske unije o dozvolama privremenog boravka za žrtve trgovine ljudima i iskustva u Jugoistočnoj Evropi, Brisel, 12-13. jun, u organizaciji Međunarodne organizacije za migracije i King Baudouin Fonundation (predstavljanje regulative i prakse vezanih za dozvole privremenog boravka u Srbiji);

 

2006.

 

 • Seminar o nacionalnom mehanizmu upućivanja u oragnizaciji Međunarodne organizacije za migracije (5-8. septembar) za centre za socijalni rad i aktiviste nevladnih organizacija Srbije i Crne Gore (predstavljanje međunarodnog i nacionalnog pravnog okvira i prakse);

 

 

 

 

 

Drugo:

 

Magistarska teza: Uslovni otpust u jugoslovenskom krivičnom pravu (2003.)

 

Doktorska teza: Krivičnopravna zaštita od nasilja u porodici (2008.)

 

Prevod teksta Bryan Vila, „General Paradigm of Criminality“, u: Ignjatović, Đ., Teorije u kriminologiji, ed. CRIMEN, Pravni fakultet u Beogradu, 2009, str. 469-476.

 

Recenzentkinja monografije A. Čavoški, M. Reljanović, Pravosuđe i unutrašnji poslovi u Evropskoj uniji, Pravni fakultet Univerziteta Union i Službeni glasnik, Beograd, 2009.

 

Recenzentkinja monografije N. Mrvić-Petrović, Alternativne krivične sankcije i postupci, Medija centar „Odbrana“, Beograd, 2010.

 

Recenzentkinja monografije A. Čavoški, M. Reljanović, Ideja o stvaranju krivičnog prava EU, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beograd, 2011.

 

Recenzentkinja zbornika radova Ekologija i pravo, Institut za uporedno pravo i Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, 2012.

 

Recenzentkinja priručnika: D. Jovanović, Osnovna stručna obuka službenika obezbeđenja, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, JP „Službeni glasnik“, 2014.

 

Prikaz monografije: Đorđe Ignjatović, Biljana Simeunović-Patić, Viktimologija, Pravni fakultet i Dosije studio, Beograd 2011, u: Pravni zapisi, 2011, god. 2, br. 1, str. 206-210.

 

Članica Viktimološkog društva Srbije (članica Nadzornog odbora od 2009. do 2012.godine, članica Saveta časopisa Temida od 2012. godine, članica Upravnog odbora od 2015. godine)

 

Članica Upravnog odbora Udruženja za pružanje besplatne pravne pomoći građanima Pro Bono (od 2011. godine)

 

Članica Opservatorije za praćenje nasilja prema ženama (od 2011. godine).

 

 
Poseta studenata Kazneno popravnom zavodu u Požarevcu - Zabeli

 

 zabela1

 

zabela2

 


 

Pravni fakultet Univerziteta Union je domacin evropske runde takmicenja iz Svemirskog prava koje se odrzava od 01.do 05. juna 2015. godine

ECSL European Centre for Space Law

Pravni fakultet Univerziteta UNION ove godine ce od 01. do 05. juna biti domacin jednog od najuglednijih me?unarodnih moot court takmicenja. Rec je o takmicenju studenata u simulaciji suđenja iz oblasti svemirskog prava.Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition je jedno od najprestiznijih svetskih moot court takmicenja koje se vec 22 godine odrzava na cetiri kontinenta sveta (Evropa, Severna Amerika, Afrika i Azija).

Vise informacija o samom takmicenju mozete dobiti na Link

Ekipa studenata naseg fakulteta je po prvi put ucestvovala na ovom renomiranom takmicenju 2014. godine i, uprkos cinjenici da su se takmicili sa daleko iskusnijim kolegama iz Evrope, nasi studenti su se iz Vroclava (Poljska) vratili sa sjajnim rezultatima.

Zbog njihovog velikog interesovanja za ovu oblast prava i velike posvecenosti takmicenju, Evropski centar za svemirsko pravo odlucio je da domacin ovogodisnje evropske runde takmicenja po prvi put bude Srbija i to Pravni fakultet Univerziteta UNION iz Beograda.

Ocekuje se dolazak 18 timova iz cele Evrope kao i me?unarodnih sudija, strucnjaka iz oblasti svemirskog prava koji ce tih pet dana biti gosti naseg grada i ovog fakulteta. Finalne i polufinalne runde ce se odrzati u svecanoj sali Skupstine Republike Srbije. Pobednici evropske runde bice ucesnici svetskog finala koje se u oktobru odrzava u Jerusalimu, Izrael.

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner

NKEU-LOGO-2014 baner