Vannastavna jedinica

Vannastavnu jedinicu fakulteta čine: studentska služba, služba za opšte i kadrovske poslove, služba za ekonomsko -finansijske poslove i služba obezbeđenja, kojom rukovodi sekretar Fakulteta.

Vannastavna jedinica obavlja administrativne, finansijske i druge poslove radi obezbeđenja uslova za izvođenje nastave i obezbeđenja imovine i lica.

  • Menadžer Fakulteta obavlja poslove finansijsko-materijalne prirode i stara se o finansijskom aspektu rada svih organizacionih jedinica.
  • Studentska služba obavlja poslove kao što su: upis studenata, izdavanje potvrda i uverenja o statusnom položaja sudenata, prijem ispitnih prijava, vođenje evidencija o statusnom položaju studenata i druge slične poslove. Radno vreme službe: 08-17 časova.
  • Služba za opšte i kadrovske poslove obavlja poslove kao što su: vođenje evidencija o zaposlenima, administrativni poslovi za potrebe organa Fakulteta, prijem i ekspedicija pošte, vođenje evidencija, održavanje tehničke ispravnosti i održavanje higijene u poslovnim prostorijama i drugi slični poslovi.
  • Služba za ekonomsko-finansijske poslove obavlja poslove kao što su: vođenje knjige računa, poslovnih knjiga fakulteta, obračun isplata zarada, plaćanja, praćenje stanja na računu i stanja imovine Fakulteta, izdavanje odgovarajućih potvrda i uverenja i druge slične poslove.
  • Služba obezbeđenja se stara da se rad na Fakultetu odvija neometano i bezbedno, vodi računa o zaštiti imovine i lica.
 

Pretraga sajta

Aktuelno