Upustvo za izradu master rada

Master rad predstavlja naučni ili stručni rad u kojem kandidat pokazuje da je savladao metodologiju i veštinu samostalnog pisanog postavljanja određenog pravnog pitanja, njegove obrade i sposobnost izvođenja zaključaka u skladu sa dogmatskim, istorijskim, uporednopravnim ili sociološkim metodama koje su primerene analizi pravnih pitanja ili instituta. U master radu se koristi naučna i stručna aparatura (navođenje literature, izvora prava, sudskih odluka, sentenci, pravnih mišljenja, načelnih stavova i sl.) primerena naučnim i stručnim radovima iz oblasti prava.

Master rad se prijavljuje u letnjem semestru, najkasnije do 31. marta 2011. godine. Prijava se podnosi Veću postdiplomskih studija. Prijavljena tema treba da bude iz oblasti studijskih programa smera na koji se student upisao, a kad student prijavi temu van te oblasti, o prijavi odlučuje Veće postdiplomskih studija, na predlog nastavnika.

Rok za izradu rada: Veće postdipomskih studija odobrava temu završnog rada i određuje mentora. Master rad mora biti odbranjen do kraja naredne skolske godine u odnosu na godinu upisa.

Obavezan sadržaj prijave master rada:

 

 1. Tema
 2. Razlozi koji opravdavaju izbor teme
 3. Ciljevi koji se žele postići radom
 4. Struktura rada sa tezama za svako poglavlje
 5. Biblografija - najmanje 15 izvora, od kojih najmanje 10 izvora moraju biti akademske publikacije i najmanje pet mora biti na stranom jeziku. 

VAŽNO:Uz prijavu kandidat dostavlja i saglasnost mentora o odobrenoj temi.

 

 

Standardi za pisanje rada:

 

Obim rada: minimum 30 a maksimum 60 strana.

Format papira: A4

Margine: gornja i donja po 2,5 cm, leva 3 cm, desna 2 cm.

Vrsta slova: Times New Roman

Veličina slova: u tekstu: font 12, u fusnotama: font 10

Prored: 1,5

Ravnanje teksta: Justified

Broj primeraka: Master rad se predaje u  5 (pet) primeraka u štampanoj formi i u jednom primerku u elektronskoj formi.


Obavezni izgled naslovne strane

PRAVNI FAKULTET

UNIVERZITETA UNION

U BEOGRADU

NASLOV MASTER RADA

Kandidat:  (ime i prezime)

Mentor: (ime i prezime)

Beograd,  godina

 

 

Struktura master rada

 

 1. Sadržaj: osnovni delovi master rada – podnaslovi - i brojevi strana
 2. Skraćenice: ukoliko se koriste u radu
 3. Uvod: navodjenje teme rada, razloga zbog koga je student odabrao da obradi baš tu temu, pitanja koja će se obraditi u radu kao i kratak pregled sadržaja rada po delovima rada i glavni zaključak.
 4. Glavni deo master rada: obrađuje se tema rada a ovaj deo sadrži prikaz teorijskih (osnovne definicije) i praktičnih (ilustrativni primeri, po pravilu originalni) pitanja koji se odnose na zadatu temu. Taj deo teksta treba da bude strukturiran kroz više logičnih celina označenih odgovarajućim naslovima i podnaslovima.
 5. Zaključak: na kraju rada nalazi se zaključak u kome se iznose rezultati do kojih je student došao kroz izradu master rada.
 6. Literatura: spisak literature koju je kandidat koristio pri izradi rada dat azbučnim ili abecednim redom po prezimenima autora, s potpunim podacima o bibliografskoj jedinici.
 7. Prilozi: ako student želi da ih prikaže.

Obavezna literatura

Kandidat je dužan da prilikom izrade svog rada koristi najmanje 15 izvora, od kojih najmanje 10 izvora moraju biti akademske publikacije i najmanje pet mora biti na stranom jeziku.

Pod izvorima literature podrazumevaju se svi publikovani izvori: knjige, članci, odluke sudova, internet sajtovi, kompanijski izveštaji, itd.

Citiranje

Navođenje izvora mora se naznačiti u fusnotama. Pravila citiranja data su uz ovaj informator.

Zabrana plagijata

Master rad mora da  predstavlja originalan doprinos studenta i u njegovoj izradi je zabranjeno koristiti i preuzimati tuđe naučne i druge radove, bez adekvatnog navođenja izvora. Plagijatorstvo ne podrazumeva samo korišćenje tudjih stavova bez navoda već i korišćenje ili parafraziranje tudjih argumenata na način koji čitaoca navodi da potiču od autora master rada.

Korišćenje i preuzimanje na nedozvoljeni način smatraće se plagijatom i biće sankcionisano u skladu sa aktima Fakuleta.

Ako se, u toku postupka ocene i odbrane master rada ili kasnije utvrdi da rad nije originalan rad kandidata, diploma o stečenom akademskom nazivu oglašava se ništavom u skladu sa Statutom Fakulteta.

Organi i tela Fakulteta i Univerziteta, nastavnici i saradnici Fakulteta, koji dođu do saznanja o plagijatu u master radu koji se brani na Fakultetu, dužni su da o tome bez odlaganja obaveste dekana.

Odbrana rada

Master rad se brani pred tročlanom komisijom u kojoj jedan član mora biti nastavnik. Članovi komisije mogu biti asistenti univerziteta, naučni radnici naučnih ustanova   počev od zvanja naučnog saradnika, kao i istaknuti pravni stručnjaci iz reda advokata, sudija, javnih tužilaca i sl .

Članove komisije određuje Veće postdiplomskih studija odlukom o prihvatanju teme i određivanju mentora ili posebnom odlukom.

 

Ocene

 

Ocena: Odbrana master rada se ocenjuje sledećim ocenama:

 • "nije odbranio/nije odbranila" (5/10)
 • "odbranio/odbranila" (6/10)
 • "odbranio/odbranila" (7/10)
 • "odbranio/odbranila" (8/10)
 • "odbranio/odbranila sa odlikom" (9/10)
 • "odbranio/odbranila sa odlikom" (10/10)

Neuspešna odbrana: Ako student ne odbrani master rad, upućuje se na ponovnu izradu rada sa istom ili drugom temom, a ponovnoj odbrani ne može pristupiti pre nego što istekne tri meseca od prethodne neuspešne odbrane.

 

Profesorka Violeta Beširević, održala je predavnje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Lisabonu, 29.04. 2016. godine na temu: Donaciija organa nakon eutanazije: pravni aspekti

poster za prezntaciju u Lisabonu m

 

 


 

Slike sa tribine o akademskoj čestitosti i borbi protiv plagijata

 

IMG 0027 S

IMG 0031 S

IMG 0034 S

IMG 0042 S

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner

NKEU-LOGO-2014 baner

Member of ENMCR logo