Upustvo za izradu master rada

Master rad predstavlja naučni ili stručni rad u kojem kandidat pokazuje da je savladao metodologiju i veštinu samostalnog pisanog postavljanja određenog pravnog pitanja, njegove obrade i sposobnost izvođenja zaključaka u skladu sa dogmatskim, istorijskim, uporednopravnim ili sociološkim metodama koje su primerene analizi pravnih pitanja ili instituta. U master radu se koristi naučna i stručna aparatura (navođenje literature, izvora prava, sudskih odluka, sentenci, pravnih mišljenja, načelnih stavova i sl.) primerena naučnim i stručnim radovima iz oblasti prava.

Master rad se prijavljuje u letnjem semestru, najkasnije do 31. marta 2011. godine. Prijava se podnosi Veću postdiplomskih studija. Prijavljena tema treba da bude iz oblasti studijskih programa smera na koji se student upisao, a kad student prijavi temu van te oblasti, o prijavi odlučuje Veće postdiplomskih studija, na predlog nastavnika.

Rok za izradu rada: Veće postdipomskih studija odobrava temu završnog rada i određuje mentora. Master rad mora biti odbranjen do kraja naredne skolske godine u odnosu na godinu upisa.

Obavezan sadržaj prijave master rada:

 

 1. Tema
 2. Razlozi koji opravdavaju izbor teme
 3. Ciljevi koji se žele postići radom
 4. Struktura rada sa tezama za svako poglavlje
 5. Biblografija - najmanje 15 izvora, od kojih najmanje 10 izvora moraju biti akademske publikacije i najmanje pet mora biti na stranom jeziku. 

VAŽNO:Uz prijavu kandidat dostavlja i saglasnost mentora o odobrenoj temi.

 

 

Standardi za pisanje rada:

 

Obim rada: minimum 30 a maksimum 60 strana.

Format papira: A4

Margine: gornja i donja po 2,5 cm, leva 3 cm, desna 2 cm.

Vrsta slova: Times New Roman

Veličina slova: u tekstu: font 12, u fusnotama: font 10

Prored: 1,5

Ravnanje teksta: Justified

Broj primeraka: Master rad se predaje u  5 (pet) primeraka u štampanoj formi i u jednom primerku u elektronskoj formi.


Obavezni izgled naslovne strane

PRAVNI FAKULTET

UNIVERZITETA UNION

U BEOGRADU

NASLOV MASTER RADA

Kandidat:  (ime i prezime)

Mentor: (ime i prezime)

Beograd,  godina

 

 

Struktura master rada

 

 1. Sadržaj: osnovni delovi master rada – podnaslovi - i brojevi strana
 2. Skraćenice: ukoliko se koriste u radu
 3. Uvod: navodjenje teme rada, razloga zbog koga je student odabrao da obradi baš tu temu, pitanja koja će se obraditi u radu kao i kratak pregled sadržaja rada po delovima rada i glavni zaključak.
 4. Glavni deo master rada: obrađuje se tema rada a ovaj deo sadrži prikaz teorijskih (osnovne definicije) i praktičnih (ilustrativni primeri, po pravilu originalni) pitanja koji se odnose na zadatu temu. Taj deo teksta treba da bude strukturiran kroz više logičnih celina označenih odgovarajućim naslovima i podnaslovima.
 5. Zaključak: na kraju rada nalazi se zaključak u kome se iznose rezultati do kojih je student došao kroz izradu master rada.
 6. Literatura: spisak literature koju je kandidat koristio pri izradi rada dat azbučnim ili abecednim redom po prezimenima autora, s potpunim podacima o bibliografskoj jedinici.
 7. Prilozi: ako student želi da ih prikaže.

Obavezna literatura

Kandidat je dužan da prilikom izrade svog rada koristi najmanje 15 izvora, od kojih najmanje 10 izvora moraju biti akademske publikacije i najmanje pet mora biti na stranom jeziku.

Pod izvorima literature podrazumevaju se svi publikovani izvori: knjige, članci, odluke sudova, internet sajtovi, kompanijski izveštaji, itd.

Citiranje

Navođenje izvora mora se naznačiti u fusnotama. Pravila citiranja data su uz ovaj informator.

Zabrana plagijata

Master rad mora da  predstavlja originalan doprinos studenta i u njegovoj izradi je zabranjeno koristiti i preuzimati tuđe naučne i druge radove, bez adekvatnog navođenja izvora. Plagijatorstvo ne podrazumeva samo korišćenje tudjih stavova bez navoda već i korišćenje ili parafraziranje tudjih argumenata na način koji čitaoca navodi da potiču od autora master rada.

Korišćenje i preuzimanje na nedozvoljeni način smatraće se plagijatom i biće sankcionisano u skladu sa aktima Fakuleta.

Ako se, u toku postupka ocene i odbrane master rada ili kasnije utvrdi da rad nije originalan rad kandidata, diploma o stečenom akademskom nazivu oglašava se ništavom u skladu sa Statutom Fakulteta.

Organi i tela Fakulteta i Univerziteta, nastavnici i saradnici Fakulteta, koji dođu do saznanja o plagijatu u master radu koji se brani na Fakultetu, dužni su da o tome bez odlaganja obaveste dekana.

Odbrana rada

Master rad se brani pred tročlanom komisijom u kojoj jedan član mora biti nastavnik. Članovi komisije mogu biti asistenti univerziteta, naučni radnici naučnih ustanova   počev od zvanja naučnog saradnika, kao i istaknuti pravni stručnjaci iz reda advokata, sudija, javnih tužilaca i sl .

Članove komisije određuje Veće postdiplomskih studija odlukom o prihvatanju teme i određivanju mentora ili posebnom odlukom.

 

Ocene

 

Ocena: Odbrana master rada se ocenjuje sledećim ocenama:

 • "nije odbranio/nije odbranila" (5/10)
 • "odbranio/odbranila" (6/10)
 • "odbranio/odbranila" (7/10)
 • "odbranio/odbranila" (8/10)
 • "odbranio/odbranila sa odlikom" (9/10)
 • "odbranio/odbranila sa odlikom" (10/10)

Neuspešna odbrana: Ako student ne odbrani master rad, upućuje se na ponovnu izradu rada sa istom ili drugom temom, a ponovnoj odbrani ne može pristupiti pre nego što istekne tri meseca od prethodne neuspešne odbrane.

 
Poseta studenata Kazneno popravnom zavodu u Požarevcu - Zabeli

 

 zabela1

 

zabela2

 


 

Pravni fakultet Univerziteta Union je domacin evropske runde takmicenja iz Svemirskog prava koje se odrzava od 01.do 05. juna 2015. godine

ECSL European Centre for Space Law

Pravni fakultet Univerziteta UNION ove godine ce od 01. do 05. juna biti domacin jednog od najuglednijih me?unarodnih moot court takmicenja. Rec je o takmicenju studenata u simulaciji suđenja iz oblasti svemirskog prava.Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition je jedno od najprestiznijih svetskih moot court takmicenja koje se vec 22 godine odrzava na cetiri kontinenta sveta (Evropa, Severna Amerika, Afrika i Azija).

Vise informacija o samom takmicenju mozete dobiti na Link

Ekipa studenata naseg fakulteta je po prvi put ucestvovala na ovom renomiranom takmicenju 2014. godine i, uprkos cinjenici da su se takmicili sa daleko iskusnijim kolegama iz Evrope, nasi studenti su se iz Vroclava (Poljska) vratili sa sjajnim rezultatima.

Zbog njihovog velikog interesovanja za ovu oblast prava i velike posvecenosti takmicenju, Evropski centar za svemirsko pravo odlucio je da domacin ovogodisnje evropske runde takmicenja po prvi put bude Srbija i to Pravni fakultet Univerziteta UNION iz Beograda.

Ocekuje se dolazak 18 timova iz cele Evrope kao i me?unarodnih sudija, strucnjaka iz oblasti svemirskog prava koji ce tih pet dana biti gosti naseg grada i ovog fakulteta. Finalne i polufinalne runde ce se odrzati u svecanoj sali Skupstine Republike Srbije. Pobednici evropske runde bice ucesnici svetskog finala koje se u oktobru odrzava u Jerusalimu, Izrael.

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner

NKEU-LOGO-2014 baner

Pretraga sajta

Aktuelno