Master akademske studije u oblasti prava deteta

Studije organizuju Pravni fakultet Univerziteta Union i Centar za prava deteta u saradnji sa Mrežom evropskih univerziteta koji organizuju master studije u oblasti prava deteta – European Network of Masters in Children's Rights – ENMCR.

Uverenje o akreditaciji

 Kompetencija studenata - ishod učenja

Pravo upisa imaju diplomirani pravnici. Po okončanim studijama se stiče zvanje master pravnik u oblasti prava deteta. Studije se vrednuju sa 60 ESP bodova u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Studije traju1 godinu (dva semestra), a nastav a je prilagođena zaposlenima. Ukupno je 600 sati aktivne nastave.

 

Preuzmite informator (PDF)

Studijski program master akademskih studija u oblasti prava deteta

 

PREDMET

SEMESTAR

BROJ ČASOVA PREDAVANJA I VEŽBI NEDELJNO

ESPB

Obavezni predmeti

Detinjstvo u savremenom društvu

zimski

2+2

8

Metode i tehnike istraživanja detinjstva i prava deteta

zimski

2+2

8

Prava deteta

zimski

3+2

10

Izborni predmeti (biraju se 2)

Maloletničko pravosuđe

letnji

2+2

7

Nasilje nad decom i eksplotacija

letnji

2+1

7

Prava deteta i međunarodno pravo

letnji

2+2

7

Zabrana diskriminacije

letnji

2+1

7

Završni rad

20

Ukupno ESPB

60

Mogućnosti za zaposlenje i oblasti rada za one koji sa uspehom završe master:

  • Pravosuđe, republička i pokrajinska uprava i lokalna samouprava
  • Advokatura
  • Organizacije koje se bave ljudskim pravima, pravima deteta i pružanjem pomoći deci
  • Međunarodne vladine i nevladine organizacije
  • Istraživanja i praksa vezana prava deteta
  • Međunarodna saradnja
  • Fakulteti i instituti
  • Ombudsman i ombudsman za prava deteta
  • Mediji
 

Pretraga sajta

Aktuelno