Master akademske studije

Master studije traju jednu školsku godinu – 2 semestra. Po završetku studija stiče se naziv master pravnik, sa označenjem smera. Studije se vrednuju sa 60 ESP bodova u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Uverenje o akreditaciji

Kompetencija studenata - ishod učenja

Svrha ovog studijskog programa je da omogući studentima da se osposobe za profesiju master pravnika, za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća iz oblasti prava, prakse i primene naučnih i doktrinarnih dostignuća, kao i za polaganje pravosudnog ispita.

U okviru jednog studijskog programa diplomskih studija, studenti mogu birati između dva modula – međunarodno privrednopravnog i evropskog prava. Nekoliko predmeta su zajednički za oba modula i oni daju studentima neophodnu teorijsko-metodološku osnovu za pisanje master rada i čvrstu osnovu znanja iz oblasti koje su od ključnog značaja za razumevanje razvoja pravne nauke i prakse u modernom društvu. Moduli su određeni tako da obuhvataju najaktuelnije oblasti prava i zadovolje potrebe za stručnjacima sa jasno profilisanim teorijskim i praktičnim znanjima.

Zajednički predmeti se izučavaju u zimskom semestru, a izborni predmeti sa modula u letnjem, tako da se ostavlja dovoljno vremena za pisanje master rada u toku letnjeg semestra, a studentima je prethodno data teorijska i metodološka osnova za njegovu izradu.

Nastava se sastoji od predavanja i vežbi. Na vežbama se posebna pažnja posvećuje praktičnoj primeni propisa na konkretne slučajeve, u cilju obučavanja studenata i za pravnu analizu i za postupanje u predmetima. U okviru predavanja i vežbi studenti se podstiču da koriste stručnu literaturu, propise i sudsku praksu i Internet baze podataka na stranim jezicima. Ovakav pristup studentima olakšava pisanje master rada, kao i praktičan rad u savremenom višejezičnom društvenom i pravnom okruženju.

Na master studijama se izrađuje i završni – master rad – koji donosi 20 ESPB.

Preuzmite informator

Studijski program master studija

PREDMET

SEMESTAR

BROJ ČASOVA PREDAVANjA I VEŽBI NEDELjNO

ESPB

Zajednički predmeti

Metodologija pravnih i društvenih nauka

zimski

3+1

6

Pisanje pravnih akata i pravno istraživanje

zimski

1+1

4

Pravo lokalne samouprave

zimski

2+0

4

Uporedno ustavno pravo

zimski

3+0

6

Modul: Evropsko pravo

Međunarodno pravo ljudskih prava

letnji

2+0

4

Evropski sud za ljudska prava

letnji

2+1

6

Međunarodne organizacije i institucionalno pravo Evropske unije

letnji

2+1

6

Evropsko krivično zakonodavstvo

letnji

2+0

4

Modul: Međunarodno privrednopravni modul

Privredno pravo EU

letnji

2+0

4

Principi ekonomike i ekonomska metodologija

letnji

2+0

4

Međunarodne organizacije i institucionalno pravo Evropske unije

letnji

2+1

6

Međunarodna prodaja robe

letnji

2+1

6

Master rad

20

Ukupno ESPB

60

 

Pretraga sajta

Aktuelno