Osnovne četvorogodišnje studije

Osnovne studije traju četiri školske godine. Okončavaju se kada student položi sve obavezne i izborne predmete studijskog programa za koji se opredelio/la i stekne 240 ESP bodova. Okončanjem osnovnih studija student stiče akademski naziv: diplomirani pravnik.

Uverenje o akreditaciji

Kompetencija studenata - ishod učenja

Svrha ovog studijskog programa je da se studenti/kinje osposobe za profesiju pravnika. Sačinjen je tako da uključuje različite pravne i prateće discipline potrebne ne samo da bi se razumelo pravo i njegova uloga u društvu, već i da bi se razvile sposobnosti kritičkog razmišljanja, diskusije i primene prava. Pored teorijskog, doktrinarnog i normativnog izučavanja prava, studenti i studentkinje stiču praktična znanja i iskustva kroz saradnju sa različitim institucijama i obavljanje stručne prakse.

Na prvoj godini studija izučavaju se samo obavezni predmeti, dok se od druge godine studije uvode izborni predmeti. Predmet koji nije izabran kao izborni na jednoj godini može se izabrati kao izborni na narednoj, uz ostale ponuđene na toj godini. Ovakva struktura studijskog programa osigurava sa jedne strane, da svi studenti steknu čvrstu zajedničku osnovu pravničkog znanja, a sa druge ostavlja mogućnost da studenti i studentkinje izučavaju oblasti prava za koje su više zainteresovani i za koje postoje posebne društvene potrebe. To im omogućava i da se u kasnijem usavršavanju – na diplomskim i postdiplomskim studijama – specijalizuju za specifično područje prava.

Preuzmite informator

 

Ažurne informacije o potrebnom broju bodova za upis u narednu godinu se nalaze na ovoj strani, ispod tabela.

 

 

Oblici nastave

Nastava se izvodi kroz predavanja i vežbe. Pored toga, studenti/kinje se u okviru pojedinih predmeta obučavaju i na praksi u sudovima, organima državne uprave, advokatskim kancelarijama, naučnim institutima i pravnim klinikama. Studenti/kinje fakulteta učestvuju na takmičenjima iz simulacije suđenja, odnosno drugih načina odlučivanja, čime dobijaju priliku da primene i provere znanja stečena iz pojedinih predmeta ili grupa predmeta. Studenti/kinje se uče pravničkim veštinama, kao i tehnikama pisanja pravnih akata. Konačno, podstiče se samostalni rad studenata putem izrade seminarskih radova, uz nadzor i individualnu pouku mentora. Sve ove aktivnosti vrednuju se kao predispitne obaveze, u skladu sa studijskim programom.

STUDIJSKI PROGRAM OSNOVNIH STUDIJA

 

I godina

PREDMET

SEMESTAR

BROJ ČASOVA PREDAVANjA I
VEŽBI NEDELjNO

ESPB*

Obavezni predmeti

Osnovi prava sa ljudskim pravima

zimski
letnji

3+1
2+1

11

Osnovi građanskog i privrednog prava

zimski
letnji

3+2

14

Strani jezik 1**

zimski
letnji

2+0

6

Porodično pravo

letnji

2+1

5

Istorija prava

zimski

3+0

4

Ustavno pravo

letnji

5+2

11

Pravna informatika

letnji

2+2

5

Rimsko pravo

zimski

2+0

4

Ukupno ESPB

60

*   ESPB – Evropski sistem prenosa bodova (eng. European Credit Transfer System). Predstavlja numeričku vrednost kojom se vrednuje angažovanje studenta koje se odnosi na tzv. aktivnu nastavu (predavanja, vežbe, kolokvijumi, ispiti, diplomski rad), profesionalnu praksu i samostalni rad, kao što su učenje u biblioteci, ili rad kod kuće.

** Strani jezik – Studenti/kinje mogu izabrati jedan od jezika (engleski, nemački ili italijanski) kao obavezan, a ostala dva mogu pohađati fakultativno.

Uslov za upis na II godinu studija je 37 ESP bodova

 

II godina

PREDMET

SEMESTAR

BROJ ČASOVA PREDAVANjA I VEŽBI NEDELjNO

ESPB

Obavezni predmeti

Svojinsko pravo

zimski
letnji

3+2
2+2

12

Strani jezik 2

zimski
letnji

2+0

6

Trgovinsko pravo

zimski

5+2

10

Krivično pravo – opšti deo

zimski

4+2

9

Krivično pravo – posebni deo

letnji

2+2

7

Nasledno pravo

letnji

3+2

7

Uporedno pravo

letnji

3+0

5

Opcioni predmeti* (bira se jedan)

Pravosudno organizaciono pravo

letnji

2+0

4

Medijacija

letnji

2+0

4

Ukupno ESPB

60

* Promena opcionog predmeta – Student/kinja može u toku nastave promeniti opcioni predmet ako je u vreme kada traži promenu/la sve predispitne obaveze na predmetu kojim namerava da zameni raniji predmet. O promeni predmeta odlučuje dekan Fakulteta na pismeni zahtev studenta.

Treću godinu studija mogu upisati studenti koji su  u toku prethodne školske godine ostvarili najmanje 37 ESP bodova, ili su u toku studija u prethodne dve godine ostvarili ukupno 74 ESP bodova.

 

III GODINA

PREDMET

SEMESTAR

BROJ ČASOVA PREDAVANjA I VEŽBI NEDELjNO

ESPB

Obavezni predmeti

Upravno pravo

zimski
letnji

3+1
2+1

9

Kompanijsko pravo

zimski
letnji

3+1
2+1

8

Obligaciono pravo

letnji

3+1
2+1

12

Strani jezik 3

zimski
letnji

2+0

6

Međunarodno javno pravo

zimski

2+2

5

Građansko procesno pravo

letnji

5+2

12

Opcioni predmeti* (biraju se dva)

Kriminalistika

letnji

2+0

4

Kriminologija sa penologijom

letnji

2+0

4

Pravo medija

letnji

2+0

4

Medicinsko pravo

letnji

2+0

4

Ukupno ESPB

60

 

Fakultativan predmet Pravničke veštine. O ovim predavanjima više pročitajte ovde

 

Četvrtu godinu studija mogu upisati studenti koji su u toku prethodne školske godine ostvarili najmanje 37 ESP bodova, ili su u toku studija u prethodne tri godine ostvarili ukupno 111 ESP bodova.

 

IV GODINA

 

PREDMET

SEMESTAR

BROJ ČASOVA PREDAVANjA I VEŽBI NEDELjNO

ESPB

Obavezni predmeti

Krivično procesno pravo

zimski
letnji

3+2
2+1

11

Strani jezik 4

zimski
letnji

2+0

6

Radno pravo

zimski

4+1

6

Poresko pravo

zimski

2+1

5

Međunarodno privatno pravo

zimski

3+1

5

Osnovi berzanskog i bankarskog prava

zimski

3+0

5

Pravo Evropske unije

letnji

2+1

5

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

letnji

3+1

5

Opcioni predmeti* (biraju se tri)

Međunarodno privredno pravo

letnji

2+0

4

Saobraćajno pravo

letnji

2+0

4

Arbitražno pravo

letnji

2+0

4

Pravo osiguranja

letnji

2+0

4

Pravo informacionih
tehnologija

letnji

2+0

4

Međunarodno krivično pravo

letnji

2+0

4

Ukupno ESPB

60

 

Fakultativan predmet Pravničke veštine. O ovim predavanjima više pročitajte ovde

 

Apsolventski status

Studentkinje i studenti četvrte godine stiču status apsolventa po završetku školske godine, odnosno 30. septembra tekuće godine.

Narednih 6 meseci – do 31. marta naredne godine student ostvaruje pravo na besplatan apsolventski staž a od 1. aprila se plaća četvrtina školarine za narednih 6 meseci. Apsolventski staž se može produžiti za period od najduže dve godine.

 

 

Nedeljni VREME obajvio je tekst Prof dr Slađane Jovanović na temu Primena alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde u Srbiji

Tekst možete pročitati na http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1323166

 


 

 

Poseta studenata Kazneno popravnom zavodu u Požarevcu - Zabeli

 

 zabela1

 

zabela2

 


Naš student Milan Mijović dobitnik stipendije za lidera u Svemirskom pravu

MMijovic Photo-150x150Milan Mijović, student doktorskih studija Pravnog fakulteta Union, dobitnik je ovogodišnje prestižne ESL (Emerging Space Leader) stipendije, koju svake godine dodeljuje IAF (International Astronautical Federation). Milan će  na Međunarodnom kongresu astronauta (International Astronautical Congress), koji će se ove godine održati u Jerusalimu, Izrael u periodu od 7. do 18. oktobra izložiti i svoj rad sa temom regulisanja imovinsko-pravnih odnosa u svemiru, i izneti svoje teorije vezane za svemirsko pravo pred međunarodnom zajednicom.
Od početka 2013. godine, Milan je predstavnik za Srbiju međunarodne organizacije SGAC (Space Generation Advisory Council), koja se bavi zastupanjem studenata i mladih eksperata iz oblasti svemirskih nauka, prava i biznisa u saradnji sa Ujedinjenim Nacijama, svemirskim agencijama, industrijama i akademijama.  Tokom 2015. godine, Milan je, kao stručni savetnik srpskog tima, učestvovao u pripremi tima Pravnog fakulteta Union za ovogodišnje takmičenje - Manfred Lachs Space Moot Competition, koje je održano u junu na Pravnom fakultetu Union.


Potpisan protokol o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Travniku

travnik1-s-mPravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Pravni Fakultet Univerziteta u Travniku uspostavili su saradnju na naučnom, edukativnom, istraživačkom i kulturnom polju. Dekani fakulteta prof. dr Mensur Kustura i prof. dr Zlatko Stefanović potpisali su dana 19.06.2015. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, Protokol o saradnji. travnik2-s-m

Glavni cilj saradnje je podsticanje istraživanja i obrazovanih pristupa Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku u okviru njihovih uzajamnih interesa i odnosa između istraživača, asistenata i studenata, kao i prenosa ličnih iskustava na zajedničkim naučnim aktivnostima i omogućavanje zajednočkog korišćenja postignutih rezultata. Protokolom o saradnji ova dva fakulteta ugovorena je akademska razmena kao i razmena studenata I i II stepena studija.


Nas student Goran Komljenovic osvojio studentski turnir u tenisutenis

Goran Komljenovic, apsolvent naseg fakulteta osvojio je studentski teniski turnir u organizaciji Univerzitetskog sportskog saveza, udruzenja teniskih rekreativaca "Recreativo" i fondacije "Podrzi zivot".
Takmicari na turniru su bili podeljeni u tri grupe gde je igrao svako sa svakim, a najbolji iz grupa su se plasirali u polufinale. Goran Komljenovic jos u grupi je pokazao klasu, pobedivsi sve meceve bez izgubljenog seta. Taj trend nastavio je i u polufinalu u kom je pocistio sve svoje protivnike.
O ovome vise na: Link

 

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner

NKEU-LOGO-2014 baner