Specijalističke akademske studije

Specijalističke akademske studije traju jednu školsku godinu – 2 semestra. Po završetku studija stiče se akademski naziv: specijalista akademskih studija sa označenjem smera, a studije se vrednuju sa 60 ESP bodova u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Uverenje o akreditaciji

 Kompetencija studenata - ishod učenja

Svrha ovog studijskog programa je da omogući studentima da se osposobe za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća iz oblasti prava, prakse i primene naučnih i doktrinarnih dostignuća, a naročito za praktičan rad iz oblasti koje su izučavane tokom specijalističkih studija. Fakultet organizuje specijalističke studije u dva modula – javno beležništvo i medicinsko pravo.

Određeni broj predmeta zajednički je za oba modula. Izučavanje ovih predmeta daje studentima neophodnu teorijsko-metodološku osnovu za pisanje specijalističkog rada, kao i čvrstu osnovu znanja iz oblasti ljudskih prava, koja je od izuzetnog značaja u teoriji i praksi modernog prava. Moduli u okviru studijskog programa su određeni tako da omogućavaju usmeravanje u izučavanju dve grupe predmeta za kojima postoji naročito izražena društvena potreba – javno beležništvo i medicinko pravo. U okviru svakog modula ponuđena su po tri predmeta. Studenti su takođe obavezni da tokom studija izrade završni specijalistički rad. Kao i na master studijama, zajednički predmeti se izučavaju u zimskom semestru, a izborni u letnjem, a nastava se sastoji od predavanja i vežbi.

Preuzmite informator

Studijski program specijalističkih akademskih studija

 

PREDMET

SEMESTAR

BROJ ČASOVA PREDAVANjA I VEŽBI NEDELjNO

ESPB

Zajednički predmeti

Metodologija pravnih i društvenih nauka

zimski

2+1

6

Pisanje pravnih akata i pravno istraživanje

zimski

1+1

4

Ljudska prava

zimski

2+1

7

Javno beležništvo

Javno beležničko pravo

letnji

2+2

7

Javno beležničko pravo i vanparnični postupak

letnji

2+2

7

Javno beležničko pravo i izvršni postupak

letnji

2+2

7

Medicinsko pravo

Osnovi medicinskog prava

letnji

2+2

7

Pravo i etika u biomedicini

letnji

2+2

7

Prava pacijenta

letnji

2+2

7

Specijalistički rad

22

Ukupno ESPB

60

 

Pretraga sajta

Aktuelno